Paslaugos
Apie mus
Patirtis
Kontaktai
Pradžia
linija
VRSKB
UAB "Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras"


Statinių ekspertizė
:
atliekant šios srities darbus, dažniausiai sprendžiami klausimai susiję su nesutarimų tarp užsakovo ir rangovo sureguliavimu , konfliktų tarp kaimynų išsprendimu arba nuostolių nekilnojamam turtui apimties ir kainos nustatymu , konstrukcijų esamos techninės būklės ir laikančiosios galios įvertinimu.

Mes galime jums padėti, bet kuriuo iš šių atvejų:
• statybinė pastato ekspertizė – pastato techninės būklės įvertinimas prieš rekonstrukcija, kapitalinį remontą, pirkimą arba dėl kitų tikslų;
• laikančios galios ekspertizė – atskirų konstrukcijų tyrimas tam, kad nustatyti jų laikomąją galią ir tinkamumą tolimesnei eksploatacijai
• nepriklausoma ekspertizė teismo atveju nustatant konstrukcijų griūčių priežastis, įvertinant padarytos žalos dydį;
• kokybės ekspertizė – statybos ir remonto darbų kokybės įvertinimas siekiant sureguliuoti nesutarimus tarp užsakovo ir rangovo.
• atliktų statybos darbų apimčių ekspertizė;
• žalos dydžio nustatymas užpylimo ar gaisro atveju;
• nepriklausoma samatų ekspertizė , analizė ir sąmatų sudarymas;
• Advokatų ir fizinių asmenų konsultavimas statybinės ekspertizės klausimais ir ekspertinių išvadų suformavimas, galimas atstovavimas teismuose. Orentaciniai įkainiai...

Statinio statybos priežiūra
(techninė priežiūra):
statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar laikomasi statinio projekto, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatimų, kitų teisės aktų reikalavimų. Techninė priežiūra yra privaloma neatsižvelgiant į finansavimo šaltinius bei nuosavybės formas, išskyrus statinius, kuriems statyti nereikia leidimo bei nedidesnius kaip 200 m2 bendrojo ploto vieno ir dviejų butų gyvenamuosius namus, vasarnamius, taip pat kitus ūkininko sodybos pagalbinius statinius (nepaisant jų ploto).

Vykdydami statinio statybos techninio priežiūros vadovo pareigas, mes:
1. tikriname, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą, kontroliuojame statybos metu naudojamų produktų bei įrenginių kokybę ir neleidžiame jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti kokybę patvirtinantys dokumentai;
2. tikriname statybos metu atliktų darbų kokybę ir mastą, rekomenduojame statytojui (užsakovui), kad būtų apmokėta už atliktus darbus, jei nėra pastabų;
3. tikriname ir priimame paslėptuosius statybos darbus ir paslėptąsias statinio konstrukcijas, dalivaujame išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;
4. kartu su rangovu rengiame statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalivaujame statinį pripažįstant tinkamą naudoti;
5. kiekvienam objektui sudaroma techninės priežiūros grupė, aprūpinta mobilios statybinės laboratorijos įranga, leidžiančia atlikti darbų kokybės patikrinimą technologinių procesų metu;
6. pagal papildomą susitarimą su užsakovu atliekamas statybos darbų sąmatinis įvertinimas ir kontrolė. Orentaciniai įkainiai...

Statinio statybos valdymas:

pavedimo sutarties su statytoju (užsakovu) pagrindu organizuojame statybą ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindiniu sričių darbus.

Dalies statytojo (užsakovo) pareigų vykdymas:
• pradinių duomenų projektavimui gavimas ir paruošimas;
• investicijų ekonominio pagrindimo paruošimas;
• techninių sąlygų sąvado gavimas;
• projektavimo užduoties paruošimas;
• projekto ruošimo eigos kontrolė;
• leidimo statybai gavimas;
• genrangovų ir subrangovų parinkimas;
• statybos biudžeto kontrolė;
• priėmimas objekto naudoti; Orentaciniai įkainiai...

Termovizija :

bekontakčio tyrimo metu termovizoriumi nustatomas infraraudonosios spinduliuotės intensyvumo pasiskirstymas paviršiuje. Įvertinę matuojamo paviršiaus emisijos koeficientą gauname temperatūrų pasiskirstymą paviršiuje per atstumą, nedarant įtakos pačiam paviršiui. Mūsų naudojamo FLIR Systems AB termovizorius ThermaCAMTM B4 pagalba galime nustatyti įvairių įrenginių, komponentų ar objektų būklę. Daugiau informacijos apie termoviziją, termovizorius, bei šių paslaugų teikėjus lietuvoje galite rasti internetinėje svetainėje: www.termovizija.lt

Siūlomos paslaugos:
• Pastatų ir energetikos objektų termoviziniai tyrimai
• Energijos vartojimo auditas
• Elektros įrenginių termovizinis tyrimas
• Prognozuojamos priežiūros paslaugos

Pastatų energinis naudingumas:

Sertifikavimo metu nustatomas energijos sunaudojimas, įvertinamas energetinis naudingumas, priskiriant pastatą energetinio naudingumo klasei, ir išduodamas pastato energetinio naudingumo pasas.

Pagal Statybos Techninį Reglamentą STR 2.01.09:2005 visi pastatai suskirstyti į septynias energetinio naudingumo klases.

A klasei priskiriami pastatai su mažiausiomis energijos sąnaudomis. B klasei dažniausiai priklauso pastatai, kurie statyti laikantis naujų šiluminės izoliacijos reikalavimų. E ir F klasė atitinka 1970–1990m. masiškai statytų pastatų lygį, o G klasei priskiriami pastatai, kurių sąnaudos pačios didžiausios.

Siūlomos paslaugos:
• įvertiname pastatų energetinį naudingumą
• atliekame pastatų energinio naudingumo sertifikavimą
• nustatome pastatų šilumos nuostolius
• atitvarų ir statybinių konstrukcijų šiluminius techninius rodiklius
• teikiame rekomendacijas


PASLAUGOS